CNČ: Turnīra nolikums

23.10.2015

Īsi pirms jaunās sezonas sākuma mājaslapā publicējam turnīra nolikumu. Aicinām visus dalībniekus vēlreiz ar to iepazīties, jo organizatori veikuši nelielus precizējumus!


I  MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.Popularizēt florbolu un veselīgu dzīvesveidu  Cēsu novadā, Vidzemē un Latvijā.

2.Iesaistīt jaunus spēlētājus florbola apritē.

3.Noskaidrot Cēsu novada čempionāta florbolā (turpmāk tekstā – Čempionāts) labākās florbola komandas un labākos spēlētājus.

 

II  VADĪBA

1.Čempionātu organizē biedrība FK „Lekrings”  sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību un Latvijas Florbola Savienību.

2.Čempionāta organizatori  ir Artis Malkavs, Artis Rasmanis un Jānis Vilders, galvenais tiesnesis Juris Markovs (e-pasts: juris@lekrings.lv vai juris.markovs@gmail.com, tālr. +37129406310).

3.Par spēļu norisi, kalendāru, tā izmaiņām atbild galvenais tiesnesis, bet izmaiņas apstiprina Čempionāta organizatori.

4.Par sacensību norisi atbilstoši nolikuma un IFF oficiālo florbola noteikumu prasībām, kā arī laukuma tiesnešu nozīmēšanu vadīt Čempionāta spēles, atbild galvenais tiesnesis.

5.Visus lēmumus Čempionāta galvenais tiesnesis nosūta Čempionāta organizatoriem saskaņošanai un nodrošina lēmumu nosūtīšanu komandām.

6.Par protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un galīgo lēmuma pieņemšanu atbild Čempionāta organizatori.

7. Čempionāta vadībai jānodrošina:

7.1. Divi laukuma tiesneši, sekretariāts;

7.2. Sacensībām atbilstošs tablo;

7.3. Pirmās nepieciešamās palīdzības medicīnas aprīkojuma komplekts,kā arī sabiedriskās kārtības,higiēnas,ugunsdrošības,drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu turnīra norises vietās un ir atbildīgi par šo noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu.
7.4. Sportistu,skatītāju un citu sporta sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sporta sacensību organizatora norādījumus,vispārīgos sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus,kā arī normatīvos aktus.

 

III  VIETA UN LAIKS

1.Čempionāts notiek no 2015. gada oktobra līdz 2016.gada maijam atbilstoši organizatoru apstiprinātam spēļu grafikam.

2.Čempionāta norises vietas ir  Cēsu Sporta komplekss (Piebalgas ielā 18), Cēsu 2. Pamatskolas sporta zāle (Gaujas ielā 45) un DAVĢ sporta zāle (Pūces ielā 2).

3.Spēļu kalendārs tiek pakārtots Latvijas 12. čempionātam  florbolā veterāniem.

4.Spēļu kalendārs tiek izziņots komandām ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms dienas, kad norisināsies Čempionāta spēles.

5.Nopietnu iemeslu gadījumā komandas var iesniegt lūgumus Čempionāta galvenajam tiesnesim par spēļu kalendāra izmaiņām, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms kalendārā minētās pirmās spēles sākumam.

6.Spēļu kalendāru drīkst izmainīt tikai Čempionāta galvenais tiesnesis, saņemot Čempionāta organizatoru apstiprinājumu, ņemot vērā iesniegumus.

 

IV  DALĪBNIEKI

1.Dalībnieki ir oficiālajos komandu pieteikumos minētie spēlētāji, pārstāvji, un citi komandu līdzdalībnieki, komandu un klubu vadība, galvenā tiesneša norīkotie laukuma tiesneši, sekretariāts.

2.Čempionātā drīkst piedalīties spēlētāji, kuri ir sasnieguši 14 (četrpadsmit) gadu vecumu, vai, kuriem apritēs pilni 14 (četrpadsmit) gadi 2015./2016.gada sezonas laikā. Drīkst piedalīties spēlētāji, kuri nav pieteikti Latvijas 23. čempionātam vīriešu Virslīgā un 1. līgā (izņemot FK Lekrings-1 spēlētājus, kuriem nav izsniegta Virslīgas spēlētāja licence).

3.Čempionātā nedrīkst piedalīties citu valstu augstāko līgu florbola spēlētāji, ja viņi ir pieteikti valsts florbola čempionātā 2015./2016.gada sezonā.

4.Komandu pārstāvjiem jānodrošina savas komandas visu dalībnieku iepazīstināšana ar nolikumu un Čempionāta galvenā tiesneša lēmumiem.

 

V  PIETEIKUMI

1.Komandas Čempionātam jāpiesaka līdz 2015. gada 25. septembrim (ieskaitot), iesniedzot rakstisku pieteikumu Čempionāta galvenajam tiesnesim.

2.Oficiālajiem komandu pieteikumiem jābūt rakstītiem uz īpašas Čempionāta veidlapas un jābūt norādītam sekojošam:

2.1. Komandas nosaukumam;

2.2. Spēlētāja vārdam, uzvārdam;

2.3. Spēlētāja pozīcijai laukumā;

2.4. Spēlētāja personas kodam;

2.5. Spēlētājam jādod piekrišana piedalīties komandas sastāvā un tas jāapstiprina ar savu parakstu.

3.Aizpildītu komandas spēlētāju pieteikuma veidlapu ir jānosūta Čempionāta galvenajam tiesnesim elektroniskajā veidā uz e-pastu: juris@lekrings.lv vai juris.markovs@gmail.com .

4.Pieteikumu  katrai spēlei (izdrukā Čempionāta organizatori) komandas pārstāvim jāaizpilda ne vēlāk kā 15 minūtes pirms spēles sākuma, izdarot attiecīgās atzīmes par spēlētājiem, kuri ieradušies uz spēli.

5.Spēlētāji par savas veselības atbilstību Čempionātam atbild paši un ar savu parakstu pieteikumā to apliecina, bet spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, Čempionātā drīkst piedalīties tikai ar vecāku atļaujām, kuras jāiesniedz Čempionāta organizatoriem kopā ar komandas pieteikumu vai papildu pieteikumu.

6.Katra komanda Čempionātam var pieteikt ne vairāk kā 25 spēlētājus un 2 oficiālos pārstāvjus. Lai pieteiktu papildus spēlētājus vai pārstāvjus, ir jāatsauc attiecīgs skaits iepriekš pieteikto spēlētāju vai pārstāvju.

7.Katrā spēlē var piedalīties ne vairāk kā 20 spēlētāji un 2 oficiālie pārstāvji.

8.Papildus spēlētājus komanda var pieteikt līdz 2016. gada 1. janvārim (ieskaitot).

9.Čempionātam pieteiktais spēlētājs var spēlēt ar vienu noteiktu numuru un tikai vienā komandā. Līdz 2016. gada 1. janvārim var veikt pārejas uz citu komandu.

10. Vienas komandas spēlētājiem Čempionātā obligāti jāspēlē vienādas sporta formās (vienas krāsas kreklos).

 

VI  FINANŠU NOSACĪJUMI

1.Čempionāta izdevumus sedz  FK „Lekrings”, komandu dalības maksas un brīvprātīgie ziedojumi.

2.Dalības maksa EUR 15.00 (piecpadsmit eiro) no komandas par spēli. Kopējā dalības maksa par visu čempionātu, ieskaitot play-off izspēli, katrai komandai ir EUR 360.00 (Trīs simti sešdesmit eiro), ja komanda veic maksājumu ar pārskaitījumu klāt pievienojama nodokļu likme.

3.Katra komanda ir atbildīga par komandai vai tās dalībniekiem uzliktās soda naudas nomaksu atbilstoši Nolikuma prasībām.

4.Dalības maksu var samaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu, vienojoties ar Čempionāta organizatoru pārstāvjiem vai Čempionāta galveno tiesnesi Juri Markovu.

5.Soda naudas nenomaksāšanas gadījumā komandai un tās spēlētājiem nav tiesības piedalīties Čempionātā nākošajās spēlēs līdz finansiālo saistību pilnīgai izpildei.

6. Gadījumā, ja komanda izstājas no Čempionāta nesamaksājot dalības maksu, spēlētāji, kuri bija iekļauti komandas pieteikumā nedrīkst piedalīties citas komandas sastāvā līdz visu finansiālo saistību nokārtošanai!

 

VII  SACENSĪBAS UN TO NOTEIKUMI

1.Čempionāts notiek atbilstoši spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem.

2.Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri jāņem vērā Nolikums un pēc tam IFF oficiālie florbola noteikumi.

3.Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai IFF noteikumos, lēmumus pieņem Čempionāta galvenais tiesnesis, atbilstoši noteiktajai kompetencei.

4.Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai IFF noteikumos, lēmumus pieņem Čempionāta galvenais tiesnesis vai konkrētās spēles laukuma tiesnesis.

5.Čempionāts notiek 2 (divos) etapos.

5.1. Pirmais etaps tiek izspēlēts posmos pēc „sabraukuma principa”. Kopējais pirmā etapa apļu skaits 2 (divi), tas nozīmē, ka pirmā etapa  ietvaros komandas savstarpēji izspēlē 2 spēles katra ar katru. Kopējais katras komandas spēļu skaits 22 (divdesmit divas). Katrs aplis tiks nosaukts atbalstītāja vārdā un posma uzvarētāji, kā arī 2. un 3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar atbalstītāja speciālbalvām. Iegūtie punkti katrā no posmiem tiek summēti.

5.2. Otrais etaps tiek izspēlēts pēc Play-off principa, ņemot vērā pirmā etapā iegūto punktu summu un noslēguma vietu. Pirmā etapa 1. līdz 4. vietas ieguvējkomandas  iegūst tiesības spēlēt play-off ceturtdaļfinālā, 5. līdz 12. vietas ieguvējkomandas savstarpējās spēles rezultātā iegūst tiesības piedalīties play-off ceturtdaļfinālā. Play-off pāru uzvarētāji tiek noteikti vienas savstarpējās spēles rezultātā. Kopējais play- off spēļu skaits 11 (vienpadsmit).

6.Spēļu laiks ir neefektīvs. Spēles laiks 2x15 minūtes ar 3 minūšu pārtraukumiem, katra perioda pēdējās 2 minūtes tiek spēlēts efektīvs laiks. Ja gadījumos, kad komandai ir jāaizvada 2 spēles pēc kārtas starplaiks starp spēlēm nedrīkst būt mazāks par 15 minūtēm. Viena posma ietvaros komandas spēļu skaits nedrīkst būt lielāks par trijām. Cēsu novada kausa florbolā finālspēles laiks 3x15 minūtes ar 3 minūšu pārtraukumiem, katra perioda pēdējās 2 minūtes tiek spēlēts efektīvs laiks.

7.Katrā spēlē tiek noteikta uzvarētājkomanda. Ja spēles pamatlaiks noslēdzas neizšķirti, tad katra komanda izpilda 3 (trīs) pēcspēles soda metienus. Ja pēc pēcspēles soda metieniem uzvarētājs nav noteikts, tiek izpildīti pēcspēles soda metieni līdz pirmajai kļūdai.

8.Par uzvaru spēles pamatlaikā komanda saņem - 3 punktus, par uzvaru pēcspēles soda metienos - 2 punktus, par zaudējumu pēcspēles soda metienos - 1 punktu, par zaudējumu spēles pamatlaikā - 0 punktus. Par neierašanos uz spēli komandai piešķir zaudējumu 0:5.

9.Vienāda punktu skaita gadījumā pirmajā etapā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:

• pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;

• pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās Čempionāta spēlēs;

• pēc lielākā gūto vārtu skaita visās Čempionāta spēlēs;

• pēc mazākās soda laiku summas visās Čempionāta spēlēs;

• pēc izlozes.

 

VIII  TIESNEŠI

1.Uz visām spēlēm laukuma tiesnešus nozīmē tikai Čempionāta galvenais tiesnesis.

2.Uz vienu spēli tiek nozīmēti divi laukuma tiesneši.

3.Laukuma tiesnešiem un sekretariātam jāievēro Čempionāta nolikuma un IFF oficiālo florbola noteikumu prasības.

4.Laukuma tiesnešiem un sekretariātam spēles dienā līdz spēlei un pēc spēles sporta kompleksa telpās alkoholiskos dzērienus lietot aizliegts. Par šī punkta neievērošanu sodu nosaka Čempionāta organizatori.

5.Gadījumā, ja tiks pierādīta jebkura tiesneša tendencioza darbība kādas komandas labā vai atrašanās alkohola vai citu vielu apreibinošā stāvoklī, pildot tiesneša pienākumus, sankcijas pret šo tiesnesi pieņems galvenais tiesnesis, līdz pat tiesneša diskvalifikācijai uz visu Čempionāta laiku.

6.Par katru spēli spēles Čempionāta organizatoriem jānodrošina tiesnešu un sekretariāta pakalpojumu samaksa.

7.Tiesnešiem obligāti jāziņo Čempionāta galvenajam tiesnesim par jebkuru nolikuma neievērošanas gadījumu, kā arī par nesportisku un nepiedienīgu rīcību no jebkura Čempionāta dalībnieka puses

8.Komandas vadība ir tiesiska rakstiski izteikt Čempionāta organizatoriem vai Čempionāta  galvenajam tiesnesim savas personīgās atsauksmes par laukuma tiesnešu un sekretariāta darbību.

 

IX  ATTIECĪBAS AR MASU MEDIJIEM

1.Jebkuras radušās problēmas jārisina komandām kopīgi ar Čempionāta organizatoriem iekšējā darba kārtībā, vadoties pēc nolikuma un IFF oficiālajiem florbola noteikumiem nevis ar masu mediju starpniecību.

 

X  DISCIPLINĀRĀS SANKCIJAS, PROTESTI

1.Čempionāta organizatoru pienākums ir izskatīt Čempionāta noteikumu un sacensību nolikumu pārkāpumus un pieņemt lēmumu par attiecīgā soda piemērošanu, izstrādāt un pilnveidot attiecīgos nolikuma punktus par soda piemērošanu un to lielumu noteikšanu naudas izteiksmē, noteikt spēlētāju, pārstāvju, komandu u.c. diskvalifikācijas ilgumu un soda naudas lielumu par sevišķi smagiem pārkāpumiem, pēc Čempionāta noslēguma izstrādāt priekšlikumus Čempionāta Nolikuma pilnveidošanai.

2.Čempionāta organizatoru sēdes disciplināro jautājumu gadījumos notiek pēc būtisku pārkāpumu fiksēšanas vai pēc rakstisku protestu iesniegšanas.

3.Spēlētājs vai pārstāvis, kurš saņēmis Spēles Sodu 1, iemaksā soda naudu EUR  10.00 (desmit eiro).

4.Par atkārtota Spēles Soda 1 saņemšanu, iemaksā EUR 10.00 (desmit eiro) un zaudē tiesības piedalīties nākamajā spēlē.

5.Spēlētājs vai pārstāvis, kurš saņēmis Spēles Sodu 2, iemaksā soda naudu EUR 15.00 (piecpadsmit eiro) - un zaudē tiesības piedalīties nākamajā spēlē.

6.Par atkārtotu Spēles Soda 2 saņemšanu, iemaksā EUR 15.00 (piecpadsmit eiro) un zaudē tiesības piedalīties nākamajās 3 (trīs) spēlēs.

7.Spēlētājs vai pārstāvis, kurš saņēmis Spēles Sodu 3, iemaksā soda naudu EUR  25.00 (divdesmit pieci eiro) - un zaudē tiesības piedalītie nākamajās 3 (trīs) spēlēs.

8.Par atkārtotu Spēles Soda 3 saņemšanu EUR  25.00 (divdesmit pieci eiro) un diskvalifikācija līdz Čempionāta beigām.

9.Spēlētājs vai pārstāvis, kurš sporta bāzē Čempionāta laikā atradies alkohola reibumā vai atklāti lietojis alkoholiskos dzērienus, sodāms ar naudas sodu EUR 40.00 (četrdesmit eiro) apmērā un anulējot viņa dalību Čempionātā.

10.Par spēles pārtraukšanu, spēlētājiem demonstratīvi atstājot laukumu, komanda sodāma ar naudas sodu EUR 75.00 (septiņdesmit pieci eiro) apmērā un zaudējuma piešķiršanu 0:5.

11. Spēlētājam par smēķēšanu sporta formā spēļu starplaikos tuvāk par 30 m no ieejas sporta zālē uzliekams naudas sods EUR 10.00 (desmit eiro).

12.Īpašos gadījumos Čempionāta Organizatori var noteikt arī citus sodus.

13.Soda naudas jāiemaksā Čempionāta organizatoriem līdz nākamajai spēlei.

14.Soda naudas par spēles sodiem turnīra laikā, aizpildot noteikta parauga veidlapu, jāiemaksā Čempionāta organizatoriem.

15.Spēlētājs vai pārstāvis, kurš nav nomaksājis soda naudu par spēles sodiem, Čempionāta nepiedalās.

16. Protesti jāiesniedz ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pēc spēles.

17. Katras atsevišķas spēles beigu rezultāta atbilstība komandu sniegumam vai laukuma tiesnešu jebkādai tendenciozai darbībai netiek izskatīta.

 

XI  UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

1.Komandas ceļa izdevumus sedz ar saviem līdzekļiem.

2.Spēļu bumbiņas nodrošina Čempionāta organizatori.

3.Komandām tiek nodrošinātas ģērbtuves, lai pārģērbtos tikai pirms un pēc spēles.

4.Par ģērbtuvēs atstāto personisko mantu drošību Čempionāta Organizatori neatbild.

 

XII  APBALVOŠANA

1.Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā no apļiem saņem apļa atbalstītāja speciālbalvas.

2. Pirmā etapa apļu punktu kopsummas pirmo trīs vietu ieguvēji saņem Cēsu novada čempiona titulu un tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem.

3. Otrā etapa uzvarētājs saņem kausu un Cēsu novada kausa florbolā ieguvēja titulu.

4. Komandu pārstāvji nosaka Čempionāta simbolisko izlasi, kura tiek apbalvota pēc finālspēles.